உலகில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே தமிழ் எண்களை நாணயத்தாள்களில் பயன்படுத்துகிறது

Amazing Facts

உலகில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே தமிழ் எண்களை நாணயத்தாள்களில் பயன்படுத்துகிறது*.
morisias-currency-antique
தமிழ் எண்கள்*
1 – க, 2 – உ, 3 – ங, 4 – ச, 5 – ரு, 6 – சு, 7 – எ, 8 – அ, 9 – கூ, 10 – கo,
11 – கக, 12 – கஉ, 13 – கங, 14 – கச, 15 – கரு, 16 – கசு, 17 – கஎ, 18 – கஅ, 19 – ககூ, 20 – உo
21 – உக, 22 – உஉ, 23 – உங, 24 – உச, 25 – உரு,
26 – உசு, 27 – உஎ, 28 – உஅ, 29 – உகூ, 30 – ஙo
31 – ஙக, 32 – ஙஉ, 33 – ஙங, 34 – ஙச, 35 – ஙரு, 36 – ஙசு, 37 – ஙஎ, 38 – ஙஅ, 39 – ஙகூ, 40 – சo,
41 – சக, 42 – சஉ, 43 – சங, 44 – சச, 45 – சரு, 46 – சசு, 47 – சஎ, 48 – சஅ, 49 – சகூ, 50 – ருo
51 – ருக, 52 – ருஉ, 53 – ருங, 54 – ருச, 55 – ருரு, 56 – ருஎ, 57 – ருஎ, 58 – ருஎ, 59 – ருகூ, 60 – சுo
61 – சுக, 62 – சுஉ, 63 – சுங, 64 – சுச, 65 – சுரு, 66 – சுசு, 67 – சுஎ, 68 – சுஅ, 69 – சுகூ, 70 – எo
71 – எக, 72 – எஉ, 73 – எங, 74 – ஏசு, 75 – எரு, 76 – எசு, 77 – எஎ, 78 – எஅ, 79 – எகூ, 80 – அo
81 – அக, 82 – அஉ, 83 – அங, 84 – அச, 85 – அரு, 86 – அசு, 87 – அஎ, 88 – அஅ, 89 – அகூ, 90 – கூo
91 – கூக, 92 – கூஉ, 93- கூங, 94 – கூச, 95 – கூரு, 96 – கூசு, 97 – கூஎ, 98 – கூஅ, 99 – கூகூ, 100 – கoo
101 – கoக, 102- கoஉ, 103 – கoங, 104 – கoச, 105 – கoரு, 106 – கoசு, 107 – கoஎ, 108 – கoஅ, 109 – கoகூ, 110 – ககo 111 – ககக, 112- ககஉ, 113 – ககங, 114 – ககச, 115 – ககரு, 116 – ககசு, 117 – ககஎ, 118 – ககஅ, 119 – கககூ, 120 – கஉo 121 – கஉக, 122- கஉஉ, 123 – கஉங, 124 – கஉச, 125 – கஉரு, 126 -கஉசு, 127 – கஉஎ, 128 – கஉஅ, 129 – கஉகூ, 130 – கஙo 131 – கஙக, 132- கஙஉ, 133 – கஙங, 134 – கஙச, 135 – கஙரு, 136 – கஙசு, 137 – கஙஎ, 138 – கஙஅ, 139 – கஙகூ, 140 – கசo 141 – கசக, 142- கசஉ, 143 – கசங, 144 – கசச, 145 – கசரு, 146 – கசசு, 147 – கசஎ, 148 – கசஅ, 149 – கசகூ, 150 – கருo 151 – கருக, 152- கருஉ, 153 – கருச, 154 – கருச, 155 – கருரு, 156 – கருஎ, 157 – கருஎ, 158 – கருஅ, 159 – கருகூ, 160 – கசுo 161 – கசுக, 162- கசுஉ, 163 – கசுங, 164 – கசுச, 165 – கசுரு, 166 – கசுசு, 167 – கசுஎ, 168 – கசுஅ, 169 – கசுகூ, 170 – கஎo 171 – கஎக, 172- கஎஉ, 173 – கஎங, 174 – கஏசு, 175 – கஎரு, 176 – கஎசு, 177 – கஎஎ, 178 – கஎஅ, 179 – கஎகூ, 180 – கஅo 181 – கஅக, 182- கஅஉ, 183 – கஅங, 184 – கஅச, 185 – கஅரு, 186 – கஅசு, 187 – கஅஎ, 188 – கஅஅ, 189 – கஅகூ, 190 – ககூo 191 – ககூக, 192- ககூஉ, 193 – ககூங, 194 – ககூச, 195 – ககூரு, 196 – ககூசு, 197 – ககூஎ, 198 – ககூஅ, 199 – ககூகூ, 200 – உoo


மொரீசியசு நாட்டின் ரூபாய் தாளில் தமிழில் எழுத்துக்களும், எண்களும் ( ரூ.10 தமிழில் ௧௦) இடம் பெற்றிருக்கிறது. எங்கோ தூரத்தில் ஆப்பிரிக்காவின் அருகில் உள்ள மொரிசியசு அரசு தமிழ் எண்களை பயன்படுத்துவது பெருமைக்குரியதே.
மொரீசியசில் 30000 க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர்.
—————————-
*இந்த செய்தியை நம் தமிழ் நண்பர்களுக்கு அவசியம் பகிரவும்